Istoric

Istoric2018-12-20T10:45:06+00:00

Prima scoalã primara din comuna Cumpana a fost înfiintatã în anii 1880-1881, în casa tãranului Ion Oancea, fiind înscrisi un numãr de 21 elevi. În anul 1905, se construieste o scoalã cu predare în limba românã , cu un învãtãtor calificat , unde erau înscrisi 44 elevi – 31 bãieti si 13 fete si o scoalã cu predare musulmanã, pe lângã geamie, cu 35 bãieti. Constructia avea o salã de clasã, cancelarie si locuintã pentru învãtãtor.

Primul învãtãtor calificat a fost Alexandru Dumitrescu, urmat de fiul sãu în anii 1919-1920. Între 1929-1930 a fost construit al doilea lãcas de scoalã. În urma reformei învãtãmântului din anul 1948 s-a trecut la generalizarea învãtãmântului de 7 ani, apoi la învãtãmântul de 8 ani si în anul 1969 la învãtãmântul de 10 ani .

Cresterea populatiei în localitate a fãcut ca cele douã scoli sã fie insuficiente pentru scolarizarea copiilor existenti în comunã, aceasta impunând construirea în anii 1976-1977 a unei scoli cu un nivel. Reforma derulatã dupã revolutia din 1989 si cresterea demograficã a fãcut posibilã construirea a încã unui corp de scoalã prin proiectul de ,,Relansare a învãþãmântului rural” cu fonduri atrase de la Banca Mondialã, în anul 2004.

Începând din anul 2009-2010, scoala cu clasele I-VIII Cumpãna a devenit ,,Grup scolar Cumpãna,, cu un numãr de 1005 elevi si personalul didactic aferent; 21 de învãtãtori si 49 de profesori de diferite specialitãti. Baza materialã a scolii se compune din: 20 de sãli de clasã, 2 laboratoare de informaticã, un laborator de biologie, o salã de gimnasticã si o bibliotecã cu 7500 de volume. S-au înfiintat 2 clase a IX-a de liceu (56 de locuri), învãtãmânt de zi, filierã tehnologica, profil turism-servicii .

Misiunea scolii cu clasele I-VIII Cumpãna este de a satisface nevoia de informare si educatie a tuturor membrilor comunitãtii care sa le deschidã drumul spre o viata civica,spre o profesie si spre exercitarea altor drepturi. Scoala vine in sprijinul fiecãrui elev de a-i face sa se simtã competent,autonom in vederea cresterii sanselor de reusita sociala si profesionala. Elevii scolii sunt repartizaþi in spatii primitoare , se bucura de material didactic modern si acces la sursele de informare,iar procesul instructiv educativ este coordonat de cadre didactice bine pregãtite profesional, invatatori si profesori de diferite specialitãti.

Odatã cu dezvoltarea urbanistică se vor construi noi spații de învățământ inclusiv internat pentru elevii din Constanța, mai exact în comuna Cumpană a fost construit un Campus Școlar cu domeniile de pregătire profesională : turism și servicii ce cuprinde 24 săli de clasă, ateliere, laboratoare de fizică, chimie, informatică, cămin și cantină pentru 120 de elevi, 15 garsoniere pentru cadrele didactice, bază sportiăa. Prin construcția acestui Campus Școlar se va îmbunătății calitatea actului educațional, va crește accesul la educație în învățământul preuniversitar pe segmentul turism și servicii, la nivel local, județean și regional.

În anul școlar 2016 – 2017 sunt prevăzute în oferta școlii noastre un număr de 5 clase pregătitoare care vor cuprinde 139 elevi. Cursurile se vor desfășura în incinta Liceului Tehnologic “Nicolae Dumitrescu” Cumpăna (sediul vechi). Corp B. Sălile de clasa sunt dotate cu mobilier nou ce indeplinește toate condițiile ergonomice specifice vârstei lor.